Strona główna / Wszystko o IKE / IKE w gospodarce / Długoterminowe oszczędzanie / Fundusze inwestycyjne w Polsce


Fundusze inwestycyjne w Polsce

Na rysunku poniżej przedstawiono rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wyraźny wzrost kapitałów nastąpił w ostatnich trzech latach. Wzrasta również znacznie ilość funduszy.

W przedstawionej poniżej tabeli można zaobserwować wyraźną dominację funduszy obligacji. Najpewniejszy zwrot z powierzonego kapitału dają fundusze zrównoważone oraz obligacji. Największe wahania notuje rynek funduszy akcji (wysokie ryzyko - wysoki zysk lub strata).

Główne czynniki bezpośrednio wpływające na tempo rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w 2003 roku to:

  • dynamiczny wzrost cen papierów dłużnych w pierwszej połowie 2003 roku, zakończony silną przeceną w drugim półroczu,
  • silna deprecjacja złotego względem waluty europejskiej,
  • długotrwały pozytywny trend na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

W pierwszej połowie 2003 roku głównym magnesem przyciągającym nowych inwestorów i nowy kapitał do funduszy inwestycyjnych była olbrzymia popularność funduszy polskich papierów dłużnych. Znakomite "historyczne" stopy zwrotu pozytywnie kontrastujące ze spadającymi stopami zwrotu z lokat bankowych uruchomiły silny strumień kapitału płynący z banków do tych funduszy. Łatwość z jaką się one sprzedawały była zaskakująca i spowodowała obniżenie poziomu wiedzy przekazywanej przez sieci sprzedaży napływającym szerokim strumieniem klientom. Niedostateczny poziom wiedzy nowych klientów, traktujących fundusz papierów dłużnych jako bezpieczną (bez możliwości straty) lokatę, przyczynił się w drugiej połowie roku, podczas silnego spadku wycen jednostek funduszy polskich papierów dłużnych, do odpływu klientów i wycofywania pieniędzy z tej grupy funduszy. Zawiedzeni klienci, nie czekając na poprawę, niemal z dnia na dzień zaczęli umarzać jednostki uczestnictwa i wycofywać wpłacone zaledwie kilka tygodni wcześniej pieniądze.

Kwota aktywów zgromadzonych przez polskie fundusze w 2003 roku stanowiła 4,13% wartości Produktu Krajowego Brutto. Było to o 117 punktów bazowych więcej niż w końcu 2002 roku. Analizując udział wartości aktywów netto funduszy w oszczędnościach gospodarstw domowych (rozumianych jako środki zgromadzone w bankach i w funduszach), widzimy kontynuację zmiany struktury oszczędności Polaków. Dzięki temu fundusze inwestycyjne zaczynają odgrywać coraz bardziej liczącą się rolę w polskim systemie finansowym. Poniżej w tabeli przedstawiono prognozowane zmiany wartości aktywów w 2004 r. (średnio około 30%, a to dużo mniej niż ponad 40% wzrostu w roku 2003).

W ubiegłym roku TFI zarobiły łącznie 108 mln zł, w porównaniu z 30 mln zł zysku w 2002 roku. Mimo dużej konkurencji na rynku wciąż pojawiają się nowe podmioty.

W końcu 2003 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządzały łącznie 33,2 mld zł i było to o ponad 10 mld zł więcej niż rok wcześniej. Zanosi się, że równie wysoki przyrost aktywów funduszy inwestycyjnych może nastąpić także w tym roku, choć pierwsze cztery miesiące nie były najlepsze i pula pieniędzy wzrosła zaledwie o 2 mld zł. W ubiegłym roku liderami pod względem przyrostu aktywów były towarzystwa Commercial Union oraz SEB. Największy nominalny przyrost wartości środków w zarządzaniu odnotowało Pioneer Pekao TFI, które umocniło się na pozycji lidera. W końcu roku zarządzało aktywami o wartości 10,09 mld zł, co daje przyrost o 85% w skali ubiegłego roku.


 
Poprzedni...  poprzedni następny  Następny...